Årsmöte 2017

lhu-logga

Inbjudan till

Årsmöte 2017

Tisdagen 21/2 2017 kl 18.30

Adress: AniCura Hundsportcenter, Åsmestad

 

Ett år i vår nya lokal har passerat och klubben börjar återigen blomstra med roliga aktiviteter. År 2016 har även bjudit på många soliga (om än lite blåsiga) timmar på vår nya utomhusplan. På årsmötet kan vi tillsammans prata om året som varit och planer inför det nya året. Vi bjuder alla som anmält sig på både smörgåstårta och tårta.

Välkomna!

ANMÄLAN: Sker i formuläret längst ner på sidan senast den 14/2, där kan du även ange om du har allergier eller specialkost.

Följande punkter kommer tas upp under mötet

• val av styrelse 2017
• verksamhet och ekonomi
• Verksamhetens sektioner
• Önskemål från medlemmarna

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte ordförande justera under årsmötet fört protokoll.
3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
5. Anmälan om vem styrelsen utsett till mötessekreterare.
6. Fastställande av dagordning under årsmötet.
7. Styrelsens berättelse, inklusive resultaträkning, för sista verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse för sista verksamhetsåret.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Av medlemmar angivna motioner.
13. Av styrelsen angivna propositioner.
14. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
15. Val av kassör i styrelsen för ett år.
16. Val av sekreterare i styrelsen för ett år.
17. Val av ledamöter för ett år i styrelsen.
18. Val av suppleanter till styrelsen för ett år.
19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att granska styrelsens förvaltning
under löpande verksamhetsår.
20. Val av kommittéer mm. eller uppdrag åt styrelsen att göra dessa val.
21. Val av valberedning för förberedande av val enligt punkterna 14 – 22 till nästa årsmöte.
22. LHUs nya lokal – Styrelsen informerar om hur det går med hallen
23. Verksamhetsåret 2017 – hur ska vi sköta verksamheten under året
24. Välja representant till representantskapsmötet (SHUs årsmöte)
25. Intresserade till sektioner: Lokalen, Freestyle, Rally/lydnad, agility, Max25-styrgruppen,
information/hemsida, Fika
26. Ungdomsverksamhet, prova-på dagar
27. Medlemsprestationer samt avtackning

Motioner ska vara insända senast 31 januari 2017 till vår sekreterare:

Myriam Persson
Lilla Kolaryd Hjelmsätter 1
590 52 Nykil

eller på mail till: mimmi__91_@hotmail.com

Årsredovisning, verksamhetsberättelse mm kommer finnas tillgängliga på Linköpings Hundungdoms
hemsida (http://linkopingshu.se/verksamhet/arsmoten/) samt i lokalen senast 14 dagar innan mötet.

Deltagande på mästerskap/blivit Champion

Du som deltagit vid Mästerskap/blivit Champion under året för Linköpings Hundungdom, skicka dina
prestationer till Myriam Persson, mimmi__91_@hotmail.com för omnämnande i
verksamhetsberättelsen senast 31 januari!