Årsmöte 2018

Datum: Torsdagen 22/2 2018 kl 18.30
Adress: AniCura Hundsportcenter, Åsmestad

Ett år i vår nya lokal och på våra utomhusplaner har passerat och klubben har hunnit med många roliga aktiviteter. På årsmötet kan vi tillsammans prata om året som varit och planer inför det nya året. Vi bjuder alla som anmält sig på både smörgåstårta och tårta.

Anmälan sker längst ned på sidan. Anmäl er senast den 11/2.

Välkomna!

Följande punkter kommer tas upp under mötet
• val av styrelse 2018
• verksamhet och ekonomi
• Verksamhetens sektioner
• Önskemål från medlemmarna

 

Motioner

Motioner ska vara insända senast 23 januari 2018 till vår sekreterare:
Myriam Persson
Lilla Kolaryd Hjelmsätter 1
590 52 Nykil
eller på mail till: Lhusekreterare@gmail.com

 

Årsmötesdokument
Årsredovisning, verksamhetsberättelse mm kommer finnas tillgängliga på Linköpings Hundungdoms hemsida http://linkopingshu.se/verksamhet/arsmoten/ samt i lokalen senast 14 dagar innan mötet.

 

Deltagande på mästerskap/blivit Champion
Du som deltagit vid Mästerskap/blivit Champion under året för Linköpings Hundungdom, skicka dina prestationer till Myriam Persson, Lhusekreterare@gmail.com för omnämnande i verksamhetsberättelsen senast 23 januari!

Information om framtida årsmötesinbjudningar
Svenska kennelklubbens stadgar har justerats och därmed kommer troligen inte inbjudan till Linköpings hundungdoms årsmöte att skickas med posten i fortsättningen. Inbjudan kommer istället att finnas på Linköpings hundungdoms hemsida och eventuellt även mejlas ut till medlemmarna. Därmed är det viktigt att du har uppdaterat din mejladress hos Sveriges hundungdom. Sveriges hundungdom har hand om medlemsregistret för medlemmar i hundungdom. Linköpings hundungdom har endast hand om medlemsregistret över klubbens lokalmedlemmar.

Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte ordförande justera under årsmötet fört protokoll.
3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
5. Anmälan om vem styrelsen utsett till mötessekreterare.
6. Fastställande av dagordning under årsmötet.
7. Styrelsens berättelse, inklusive resultaträkning, för sista verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse för sista verksamhetsåret.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Av medlemmar angivna motioner.
13. Av styrelsen angivna propositioner.
14. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
15. Val av kassör i styrelsen för ett år.
16. Val av sekreterare i styrelsen för ett år.
17. Val av ledamöter för ett år i styrelsen.
18. Val av suppleanter till styrelsen för ett år.
19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att granska styrelsens förvaltning
under löpande verksamhetsår.
20. Val av kommittéer mm. eller uppdrag åt styrelsen att göra dessa val.
21. Val av valberedning för förberedande av val enligt punkterna 14 – 22 till nästa årsmöte.
22. LHUs nya lokal – Styrelsen informerar om hur det går med hallen
23. Verksamhetsåret 2018 – hur ska vi sköta verksamheten under året
24. Välja representant till representantskapsmötet (SHUs årsmöte)
25. Intresserade till sektioner: Lokalen, Freestyle, Rally/lydnad, agility, Max25-styrgruppen,
information/hemsida, Fika
26. Ungdomsverksamhet, prova-på dagar
27. Medlemsprestationer samt avtackning