Årsmöte 2020

Inbjudan till Linköpings hundungdoms Årsmöte 2020

26 februari kl.19.00

OBS!
Adress: Studiefrämjandets lokal i Linköping!
                                      
Hunnebergsgatan 29, 582 34 Linköping

Ytterligare ett år i verksamheten har passerat och det är dags för ett nytt årsmöte. På årsmötet kan vi tillsammans prata om året som varit och planer inför det nya året. Vi bjuder alla som anmält sig på både mat och fika.Välkomna!

Anmälan

Sker i formuläret längst ned på denna sida senast den 19/2, där kan du även ange om du har allergier/specialkost eller om du inte önskar mat på mötet.

Följande punkter kommer tas upp under mötet

• Val av styrelse för nästa år
• Verksamhet och ekonomi
• Verksamhetens sektioner
• Önskemål från medlemmarna

Årsredovisning, verksamhetsberättelse mm finns tillgängligt nedan samt i lokalen.

Valberedningens förslag till årsmötet:

Ordf 1 år – Rebecca Gustafsson
Ledamot fyllnadsval 1 år – Ida Skagerdal
Ledamot fyllnadsval 1 år- Elin Fahlander
Ledamot 2 år- Ellen Wik
Ledamot 2 år – Myriam Persson
Ledamot 2 år – Malin Öster
Suppleant fyllnadsval 1 år – Tanja Nesterava
Suppleant 2 år – Caroline Larsson

(Anja Bijavica vald till ledamot 2 år fg år, sitter kvar. Ellen Wik vald till suppleant 2 år fg år, sitter kvar men vi ser gärna att hon väljs om till ledamot istället.)

Revisor 1 år – Anna Kågeman
Revisorsuppleant 1 år – ej tillsatt

Motioner ska vara insända senast 5 februari till vår sekreterare:

Elin Fahlander

Lantmannagatan 192

58332 Linköping

eller på mail till: linkopingshundungdom@gmail.com

Deltagande på mästerskap/blivit Champion

Du som deltagit vid Mästerskap/blivit Champion under året för Linköpings Hundungdom, skicka in dina prestationer via formuläret på vår hemsida senast 5/2 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAd9nPbVOGMFmsn2fAJib2zkey1wxDXHDnWGjEGXvc3Mhm6Q/viewform).

Dagordning

1. Justering av röstlängd.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Av medlemmarna avgivna motioner.

13. Av styrelsen avgivna propositioner.

14. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om styrelsens förslag till budget.       

15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 i dessa stadgar.        

16. Val av en till två revisorer och en till två revisorsuppleanter enligt § 10 i dessa stadgar.      

17. Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar.      

18. Val av ombud till Representantskapet och till distriktsårsmöten samt ersättare.        

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18.    

20. Avtackning och prestationer.  

21. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under dagordningens övriga punkter kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.